Producenci
Reklamacje i zwroty

ZWROT
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY


1.
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni. Prawo to dotyczy jedynie Konsumentów.

2.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy; W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: Konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić. W związku z tym w okresie na odstąpienie od umowy Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą starannością.

3.
Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy, gdy przedmiot świadczenia jest wykonany według szczególnej specyfikacji Konsumenta / dotyczy w szczególności spersonalizowania Produktu, poprzez wykonanie na nim przez sprzedawcę nadruku lub naszycia według indywidualnego życzenia Konsumenta.

4.
Konsument pokrywa koszty odesłania zakupionego produktu w celu jego zwrotu
( koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy ).
Koszty te nie podlegają zwrotowi.

5.
Po otrzymaniu zwracanego produktu wraz z formularzem o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Sprzedawca na wskazany w zamówieniu adres e-mail prześle Konsumentowi informujące o otrzymaniu zwrotu.

6.
Kwota zwrotu jest zwracana przez Sprzedawcę Konsumentowi w formie przelewu bankowego na wskazany nr konta.

7.
zakupiony towar w celu jego zwrotu należy odesłać :
- o ile to możliwe w opakowaniu fabrycznym

- dowodem zakupu (paragon lub FV)
- z załączonym FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY / poniżej wzór do pobrania /
- na adres :

 

 Corner

ul. Leszczyńska 170, lok. C

61-411 Poznań

www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216 

 

 

 

 

ZGŁASZANIE REKLAMACJI


1.
Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad. i stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 - 576.

2.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną - rękojmia.
Za wady fizyczne należy w szczególności uznać, gdy sprzedany Produkt :
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego
- nie nadaje się do celu, o którym Kupujący był poinformowany przez Sprzedawcę przy zawarciu umowy, Wada prawna :
- sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osób trzecich
- jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

3.
Jeżeli wada zakupionego Produktu została stwierdzona przed upływem roku od chwili jego wydania, domniemywa się, że istniała ona już w dniu jego wydania.

4.
Jeżeli wada fizyczna Produktu została stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili jego wydania, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi

5.
Reklamacje Konsument zgłasza poprzez przesłanie, na swój koszt, reklamowanego Produktu do Sklepu na adres :


 Corner

ul. Leszczyńska 170, lok. C

61-411 Poznań

6.
Konsument odsyła wadliwy produkt Sprzedawcy wraz z wypełnionym
FORMULARZEM REKLAMACYJNYM / wzór poniżej /

 

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 


7.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy wada jest nieistotna.

8.
wadą Produktu nie są :
- naturalne zużycie Produktu w związku z jego użytkowaniem przez Konsumenta,
- uszkodzenia mechaniczne, do powstania których przyczynił się konsument,
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru, złego dopasowania,
- uszkodzenia powstałe w wyniku braku właściwej pielęgnacji i konserwacji,
- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem;

9.
Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę

10.
Sprzedający winien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni.


11.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wysyłkowo Produkt wadliwy na adres:

 Corner

ul. Leszczyńska 170, lok. C

61-411 Poznań

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl